Denní stacionář KAMARÁD

Denní stacionář KAMARÁD poskytuje služby lidem s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 (od ukončení povinné školní docházky) do 55 let.

Služby jsou poskytovány od pondělí do pátku v čase od 6:30 do 15:00 hod. Klient si sám může (s ohledem na denní kapacitu stacionáře, která je 25 osob) zvolit rozsah služeb podle svých potřeb.Kvalita námi poskytovaných služeb je naším veřejným závazkem. Způsob poskytování služeb je vždy v souladu s posláním a cíli Denního stacionáře KAMARÁD a s principy poskytovaných služeb.

Posláním denního stacionáře KAMARÁD je především

 • předcházet sociálnímu vyloučení osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
 • zajistit komplexní služby pro podporu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, v rámci kterých je kladen důraz na rozvoj specifických vlastností a dovedností s ohledem na životní potřeby a zdravotní stav každého klienta.

Hlavním cílem denního stacionáře KAMARÁD je

 • pomáhat osobám s postižením v jejich fyzické a psychické soběstačnosti, aktivizovat je a podporovat je v jejich osobním růstu,
 • umožnit osobám s postižením prožívání běžného života v nejvyšší možné míře a zajistit jim k tomu zázemí a důstojné prostředí,
 • podporovat integraci osob s postižením do společnosti - dát těmto lidem prostor k zapojení se do společenského a kulturního života, a být tak součástí většinové společnosti.

Zásadami poskytování služby denního stacionáře Kamarád jsou

 • navazování kontaktu je založené na principech důvěry, rovnoprávnosti, porozumění a vzájemném respektování
 • klient má možnost spolurozhodovat o formě, průběhu, podmínkách a rozsahu poskytované služby
 • všechny činnosti jsou poskytovány dle individuálních potřeb konkrétního klienta

Z poslání a cílů denního stacionáře KAMARÁD vychází široké spektrum nabízených služeb:

 • POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU
  pomoc při oblékání a svlékání, při přesunu z a na vozík, při prostorové orientaci, při podávání jídla, při zdravotních problémech a při podávání pravidelně užívaných léků.
 • POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
  pomoc při úkonech osobní hygieny a při použití WC.
 • POSKYTNUTÍ STRAVY
 • VÝCHOVNÉ, VZDĚLÁVACÍ A AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI
  arteterapeutické, ergoterapeutické, muzikoterapeutické, biblioterapeutické činnosti, rukodělné práce v keramické a kovo-dřevo dílně, rekondiční cvičení s fyzioterapeutickými prvky, taneční a pohybové terapie, logopedická cvičení, prohlubování komunikačních dovedností, práce na PC atd.
 • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
  setkávání se s vrstevníky z většinové společnosti, nácvik orientace po městě, návštěvy veřejných zařízení, přednášek a besed, aktivní účast na prezentačních akcích, koncertech a festivalech v regionu i mimo něj, psychorehabilitační pobyty atd.
 • SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ ČINNOSTI
  péče o domácnost, nácvik samostatného nakupování, poznávání hodnoty peněz, nácvik zacházení s mobilním telefonem, prohlubování a fixace základních dovedností a znalostí atd.
 • POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ
  pomoc při jednání s úřady a jinými institucemi, doprovod k lékaři, sociálně právní poradenství, osobní poradenství, individuální pomoc atd.

Program

Program

Naši klienti tráví ve stacionáři podstatnou část dne, proto se zaměřujeme na jejich rozvoj ve všech směrech. Činnosti respektují individuální potřeby a zájmy klientů:


Projev slovem:
 • debatní kroužek,
 • logopedická cvičení,
 • účast na prezentačních akcích organizace,
 • komunikační hry,
 • četba,
 • zpívání,
 • porady klientů,
 • pomoc při jednání s úřady.

Projev rukama:
 • výtvarné a tvořivé aktivity – tvoření ve výtvarné, keramické a kovo-dřevo dílně, šití, pletení, háčkování,
 • práce s PC a fotoaparátem,
 • nácvik psaní,
 • podpora při osvojování pracovních návyků

Projev tělem:
 • sportovní aktivity – plavání, rekondiční cvičení, sportovní klání, tanec, kuželky apod.,
 • orientace v prostoru (ve městě, v regionu, v budovách apod.),
 • podílení se na chodu stacionáře – klienti se podílejí na běžných činnostech zajišťujících provoz stacionáře (příprava jídla, úklid, praní, žehlení apod.).

Projev duší:
 • relaxace – solná jeskyně, poslech hudby, společenské hry,
 • kulturní aktivity – návštěva knihovny, kina, divadla, účast na kulturních akcích, oslavy narozenin a svátků, návštěva akcí K-Klubu apod.,
 • biblioterapie (terapie využívající léčebné účinky četby),
 • muzikoterapie (terapie využívající léčebné účinky hudby).

KAMARÁD JIČÍN z.s.

 • Sladkovského 111/ Textilní 965
 • 506 01 Jičín
 • IČO 68247125

Sledujte nás:

Stacionář a sociální rehabilitace - Kamarád Jičín